Хэрэглээний зээл
77
Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой бүтээгдэхүүн.
Зээлийн нөхцөл
Зээлийн сарын хүү    2.59-2.99%
Зээлийн жилийн хүү   31.08-35.88%
Зээлийн хугацаа    30 сар
Өргөдлийн хураамж
Бүрдүүлэх материал
 Иргэний үнэмлэх
 
 Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 ББСБ-с шаардсан бусад материал